Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry Kouvola 
Sotilaspoikien Perinnekillan<br />perustamisen vuosipäivä Sotilaspoikien Perinnekillan
perustamisen vuosipäivä
Torstai 19.05.2022
GoTop

Säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti maanpuolustustahdon kasvattaminen, maanpuolustustietouden levittäminen ja maanpuolustusharrastuksen edistäminen sekä Suojeluskuntien poikatoiminnan ja vuosina 1941 - 1944 toimineen Sotilaspoikajärjestön perinteiden vaaliminen ja jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous- ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa muillakin tavoin tarkoituksiinsa liittyvää valistustyötä.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuksia sekä harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää toimintaa. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Kilta voi liittyä kiltatoiminnan keskusjärjestöjenjäseneksi.

3. Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suojeluskuntien poikaosastoissa tai Sotilaspoikajärjestössä toiminut Suomen kansalainen. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös muun Suomen kansalaisen, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta killan hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut killan toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killankokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus voi anomuksesta sairauden, varattomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi vapauttaa jäsenen killan jäsenmaksuvelvollisuudesta.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet varamiehineen valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain puolet varsinaisista ja heidän varajäsenensä eroavat.
Ensimmäisenä vuotena erovuoro määräytyy arvan perusteella. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta taikun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,

2) edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu killan kokouksille sekä esiintyä killan puolesta kantajanaja vastaajana,

3) kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

4) toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset,

5) vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä ja huolehtia, että tilinpäätös laaditaan ja esitetään tilintarkastajille määräaikana,

6) valita killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määritellä niiden tehtävät ja määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa,

7) päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,

8) laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekätilinpäätökset,

9) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi jatalousarvioksi sekä,

10) hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

7. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtajaja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Killan kokoukset

Killan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä tai jäsenillepostitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi tilintarkastaja (HTM) ja yksi varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niinhyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt pdf-dokumenttina